Tips oss: Send e-post til Send e-post hinnavis@gmail.com

Nærmiljø

Print Tips en venn
Av Admin Hinnavis 05.09.2017 kl. 08:54

  FORUS møtet 9. mai

  Et nabolagsseminar for hvordan vi ønsker området skal utvikle seg.

  Hvordan skal Forus området utvikles i årene som kommer? De 3 kommunene Sola, Stavanger og Sandnes som deler dette viktige industri, kontor og handle området har nedsatt et planleggerfellesskap for Forus gjennom planen som kalles IKDP (Interkommunal kommunedelplan) Forus.

  Bakgrunn

  Som en del av planarbeidet inviterte kommunene til en nabo- og beboersamling på Tvedt-senteret 9. mai 2017. HINNAvis har tidligere skrevet om utviklingsplaner på Forus, mange av våre lesere som har i 20 - 30 år brukt Tvedtsenteret som sitt lokale handlesenter er spesielt interessert i utviklingen i søndre del av Hinna bydel. Derfor melte HINNAvis seg på som deltaker til dette IKDP møtet. Vår intensjon var egentlig å møte der utelukkende som journalist men vi endte opp som seminardeltaker.

  Kommunene hadde vedtatt en hovedretning for planarbeidet. Fra dette kan man lese grunnprisene for hvordan man ser for seg at det skal bli.

  Slik skal det bli på Forus øst for E39

  Hovedretningen er å planlegge for blandet bebyggelse med bymessige kvaliteter, nye innslag av bolig, men fortsatt hovedvekt på næringsformål. Mengden næringsformål kategori 1 skal balanseres med utbyggingspotensiale i kommunesentrene. Planen skal vise høy arealutnyttelse rundt 1-2 holdeplasser med blandet bebyggelse for næring, bolig og tilhørende service. Planen må ha virkemidler for å oppnå stor variasjon i boligmassen når det gjelder typer og størrelser.

  Intensjonen er å oppnå en etappevis utbygging med høy utnyttelse som starter i områder med god kollektivtilgjengelighet, eksisterende sosial infrastruktur og gode bokvaliteter. Sonen langs E39, 200 meter til hver side, beholdes til rene næringsområder.

  Intensjonen er at Travbanen ikke omformes til utbygging i planen. Planen legger ikke til rette for tett byutvikling rundt eventuell ny togstasjon på Forus øst, men planen skal holde åpen en korridor for en mulig forbindelse til fv. 44 for å holde åpent for senere utvikling. Nye stasjoner, deriblant Lura stasjon, vurderes i nye kommuneplaner.

  Slik skal det bli på Forus vest for E39

  Hovedretningen for området mellom E39 og grøntdraget over Åsen-nuten er å opprettholde området som rent næringsområde med hovedvekt på næringskategori 2 og 3. Planen skal vise høy arealutnyttelse ved 1-2 holdeplasser som får best kollektivbetjening med Bypakken. Her skal planen legge til rette for baser med fellesfunksjoner, møteplasser og kvaliteter for næringslivet.

  Behovet for kategori 3 områder må belyses nærmere og særlig knyttet til nye næringer. Intensjonen er å oppnå utbygging av kategori 2 og 3 områder for å bidra til å dekke regionens.

  Områder med høy urbaniseringsgrad - Næringskategori 1

  Områdene skal tilrettelegges for næringsvirksomheter med mange arbeidsplasser i forhold til arealbehovet eller med mange besøkende. Disse virksomhetene skal lokaliseres i sentrum eller sentralt i bystrukturen slik at de er tilgjengelige for mange, kan nås med korte avstander, er godt betjent av kollektiv, gang og sykkel og har retningslinjer om lav parkeringsdekning. Det er kontor (offentlig og privat) som utgjør hoveddelen av denne næringskategorien.

  Områder med allsidig virksomhet - Næringskategori 2

  Virksomheter med middels antall ansatte eller besøkende i forhold til arealbehovet skal lokaliseres i by- og tettstedsstrukturen. Kjennetegn ved næringsområdene er middels kollektivtilgjengelighet, middels parkeringsdekning for bil og høy parkeringsdekning for sykkel.

  Arealkrevende virksomheter - Næringskategori 3

  Kategori III-områder kjennetegnes av arealkrevende næringsvirksomheter med lav arbeidsplassintensivitet, mindre sentral beliggenhet, lav kollektivtilgjengelighet, få innbyggere i gang- og sykkelavstand og god parkeringsdekning for personbil, lav parkeringsdekning for sykkel og behov for veikapasitet for godstransport og varetransport. Slike arealer lokaliseres ofte i ytterkant av tettsteder.

  Nabolagsseminaret

  Nabolagsseminaret ble holdt i fasen mens administrasjonene jobbet med planforslaget. Målet var å få innspill fra beboerne om hva de ønsker Forus skal være for fremtiden. Hva savner de og hva liker de med Forus? Hvordan skulle de ønske at Forus så ut og fungerte i fremtiden? Innspill fra beboerne skal tas med videre inn i utformingen av Forus planen.

  En ganske styrt prosess

  Seminaret kan av noen oppfattes som litt mer en litt styrt. Bilen er kommet for å bli og at den også i framtiden vil måtte ha en rolle på Forus ble oversett. Ikke alle som har behov vil kunne komme til Forus vest for Motorveien på sykkel og med grønne busser. Bilen har en plass ellers kveler man bedrifter og det allerede store handletilbudet som finnes på Forus Vest.

  ingressbilde

  De litt merkelige og helt tilfeldige sammensatte arbeidsgruppene, hvor slett ikke alle pr. definisjon var Naboer, ble gitt ferdig tydelig politisk korrekt fargede inngangsverdier for å utarbeide sine svar. For å sette det litt på spissen bar disse inngangsverdiene preg av at forsetningen var at alle som beveger seg til og fra Forus i år2030 vil gjøre det til fots, på sykkel og i buss.

  I HINNAvis sine øyne en litt for styrt manipulering av oppegående mennesker som kanskje kunne gitt mange andre godt vinkle inputs for IKDP.

  En annen litt kritisk bemerkning er: Hvorfor skal man ikke utnytte den naturlige hovedgaten Forusbeen/Traktorveien med   kanal med til fortetning høyere bygninger med leiligheter uterom, torg, butikker kafeer på gateplan. Tvedt kvartalet det naturlige hjertet i en bymessig, næringskategori 1 utvikling på Forus Det ligger jo allerede der og kommer neppe til å flytte seg hva enn politikerne planlegger. På Forus Øst er det foreløpig ikke tilsvarende infrastruktur med samme mangfold tilstede.

  Når det er sagt må vi berømme lederne av seminaret som på en forunderlig måte og inne en kort tidsramme fikk relativt ulike påvirkningskrefter til å arbeide godt sammen. Resultat av innspillene fra naboene er nå utgitt i en rapport. Konklusjonen er at det ekspertene/fagfolk kan trekke ut at et slikt seminar som spriket som tidligere statsminister Borthens berømte «staur bæring» er overraskende positiv. Konklusjonene er allmenngyldig og bør kunne benyttes i enhver plan om utvikling av et byområde i utvikling: Her er et lite utdrag fra rapporten:

  Uklar Forus identitet

  Rapporten peker på at Forus har en uklar identitet. Det er ingen som er Forus-bu, folk er enten Sandnes-, Stavanger- eller Sola-bu. Det mangler en positiv Forus identitet som et sted, og ikke bare et næringsområde. Historikken til Forus er til dels glemt, slik som den gamle flyplassen og hvordan området så ut før utbygging.

  Dette er i våre øyne en påstand med lite lokalt belegg. Omtrent alle innbyggere som her bodd en del år på Hinna, Forus, Jåttå, Gausel kjenner historikken og yngre mennesker på Godesetåsen sør og vest og selve sletta svarer helt klart at det er fra Forus. De har en soleklar tilknytning. Historisk stammer jo ingen fra et drenert vann som ble jordbruksland, men som i 1940 ble annektert og bygget en tysk jagerflyplass på. Identiteten på tvers av kommunegrensene er vel for Sola sin del rettet mot Skadbergåsen og Sandnes mest mot Lura.

  Tiltak for et bedre Forus

  Basert på de styrker og utfordringer som er avdekket med Forus og et ønsket scenario for Forus i 2030 foreslås ulike tiltak som vil kunne løfte Forus for beboerne i fremtiden. Disse forslag til tiltak er hentet ut ifra to kilder. For det første ble beboerne bedt om å komme med forslag til forbedringer for Forus slik det fremstår i dag. For det andre er tiltak hentet ut ifra de scenariene som resenterte. Flere av disse forslagene til tiltak går inn i hverandre og bør sees i sammenheng.

   

  1. Ha et tverrkommunalt prosjekt der områdets status regionalt blir avklart og der man utvikler en kulturell identitet for Forus.

   

  2. Lage en plan for utvikling av urbane kvaliteter for Forus, som vil trekke folk til området og gjøre området mer attraktivt for dem som arbeider der. Det inkluderer en plan for utforming av møteplasser, flere spisesteder, kafeer på gateplan, kunstdekorasjon, penere fasader og små parker, særlig i kjerneområdene. Dette inkluderer å få flere bygg over dagens flate parkeringsplasser, fåparkeringsplasser over flere plan og gjøre en del av dagens parkeringsplasser om til grønne lunger og sosiale møteplasser, ikke minst i kjerneområdene.

   

  3. Ha et grønt program for Forus området, som viser grønne korridorer langs gang- og sykkelveier og utvikle grønne områder lett tilgjengelig for beboere og arbeidsplasser. En del av dette programmet kan inkludere og utforme en plan for kanalene, der de løftes frem og vannspeilet heves som en del av å skape et triveligere Forus. Det grønne programmet kan ha flere steg med kortere og lengre tid for realisering.

   

  4. Utforming av reguleringer som tilrettelegger for en bedre blanding av bolig og næringsliv og flere nærbutikker samt andre typer næringsvirksomhet på Forus, slik som arenaer for gründere og ungdomsbedrifter.

   

  5. Ha større krav til utnyttelse av tomtene fra forvaltningen, i forhold til bygging i høyden og ha grønne lunger, særlig i kjerneområdene.

   

  6. Få økt hyppighet og mer spredning på bussrutene på Forus, parallelt med introduksjonen av den nye bussveien.

   

  7. Lage sammenhengende gang- og sykkelveier fra vest til øst, til og gjennom Forus.

   

  8. Lage et program der man ser på hvordan man kan tilrettelegge for flere aktiviteter på Forus området på kveldstid og i helgene.

   

  9. Vurdere mulige arenaer som kan gi mer aktivitetstilbud på Forus.

   

  Bidragsytere

  Samlingen ble gjennomført i regi av prosjektgruppen for IKDP Forus i nært samarbeid med prosessveileder Erik Lerdahl som er professor i kreativitet fra Høyskolen Kristiania. Prosjektleder for IKDP Forus, Marit S. Storli, kan bidra med mer informasjon om planarbeidet og bruken av innspillene fra nabolagsseminaret.

  Forusmøtet.foredrag

  Mer informasjon finnes selvsagt på nettsiden til planarbeidet: https://ikdpforus.com/


   

  Næringsliv

  Publisert 03.09.2018 - 23:24
  Bilde 321.jpg

  Byggmester BOB tar tak og samfunnsansvar

  -Det begynner å haste for dere som tar tenkt å bytte tak i høst. Vi kommer på gratis befaring og gir deg det råd du trenger for å bestemme deg, sier daglig leder Bernt Morten Birkedal.

  » Les hele saken

  Bydelsprofilen

  Publisert 03.09.2018 - 22:34
  DSC_0432.JPG

  Bydelsprofil: Veronica Simoné Fjeld - Tenk mindre - lev mer!

  Småbarnsmor, samboer, søster, tante, venn, strikkekåna, rå på kryssord og hekta på sosiale medier. Og så er hun medlem i Norske Kvinners Sanitetsforening.

   

  » Les hele saken

  Næringsliv

  Publisert 03.09.2018 - 23:11
  Fasade_Jåttåflaten_27_DSC1907.jpg

  Wintershall - kommet for å bli

  Lengst ute i Jåttåvågen ved det skjeve tårnet ligger kontorlokalene til oljeselskapet Wintershall. Selskapet med det litt vanskelige navnet som uttales ´Vinters-hall´.

   

  » Les hele saken

  Hagespalten

  Publisert 03.09.2018 - 22:49
  eplehekk.jpg

  Hagespalten: Høst i hagen

  Sensommer og høst er en fin tid å plante bærbusker og frukttrær på. Epletreet er mest populært.

  » Les hele saken

  Næringsliv

  Publisert 03.09.2018 - 22:06
  jattavagveien10_5KA37954.jpg

  Aker BP blir på Hinna

  Ny vekst har resultert i flere ansatte. Spørsmålet om kontorbygget var stort nok, dukket opp. Nå har selskapet spredt seg i flere bygg i Hinna Park. 

  » Les hele saken

  Næringsliv

  Publisert 09.05.2018 - 10:30
  20064524-014-21.jpg

  Attende: Verdifull jobb til alle

  Flotte og flinke arbeidstakere gjør en fremragende jobb på Attende. Bedriften konkurrerer på lik linje med andre produksjonsbedrifter i et krevende marked. Nå ønsker de flere samarbeidsbedrifter.

  » Les hele saken

  Nærmiljø

  Publisert 04.09.2018 - 18:10
  Bilde 1.jpg

  .....Bare en luftetur

  Nytt hefte med lufteturer for Hinna bydel kommer ut sommeren 2019. Har du gode forslag? 

  » Les hele saken

  Nærmiljø

  Publisert 04.09.2018 - 17:09
  Bilde 1 Leif Arild.jpg

  Hinna Rør - en liten bedrift med kvalifiserte rørleggere

   

  Hinna Rør har sitt kontor og et lite delelager i Liveien på sentrale Hinna og ledes av Leif Arild Michaelsen. Dette er bedriften for alle i bydelen som trenger hjelp med rørleggerarbeid. Det er et lite firma med kort reaksjonstid som er lett å tilkalle og kjøreavstanden er kort til der du bor.

   

  » Les hele saken

  Kultur og fritid

  Publisert 04.09.2018 - 17:48
  DSC_0301.JPG

  Kultur på tvers

  Dette skjer på bydelshuset: 

  » Les hele saken

  Kultur og fritid

  Publisert 04.09.2018 - 17:26
  Bilde 156.jpg

  Hinnaprisen 2017

  Hinnaprisen for 2017 ble som vanlig utdelt under 17. maifeiringen på Jåtten skole.

  » Les hele saken

  Sport og natur

  Publisert 04.09.2018 - 17:58
  Bilde Lotte og Maria2.jpg

  Nordisk- og norgesmestere i riding av islandshest

  Under Norgesmesterskapet for islandshest i Grimstad i juli gikk Maria Gjellestad Bosvik fra Vaulen og Lotte Thoresen fra Hinna til topps i flere disipliner. 

  » Les hele saken

  Sport og natur

  Publisert 04.09.2018 - 17:21
  Pinnebrød4.jpg

  Den STORE familiedagen

  For alle turvenner i Hinna bydel, medlemmer av Stavanger Turistforening og ellers alle friluftsmennesker og de som liker å gå på tur.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 19:52
  _MG_5020.JPG

  Drømmer om å brygge øl på fulltid

  I januar gikk høringsfristen ut for et forslag som vil redusere alkoholavgiften på øl produsert hos mindre bryggerier. Det kan få stor betydning for Jåttå Gårdsbryggeri.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 19:45
  Bilde elevråd - Justyna 3MFB.jpg

  På Jåtten er refleksvest kult

  På Jåtten skole er ikke elevene flaue over å gå med refleks i den mørke årstiden. For å motivere elevene til å gå med refleks arrangerer FAU og elevrådet reflekskonkurranse.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 17:37
  Kampsport2.jpg

  Kampsporthuset under nytt tak

  Det ble en annerledes sesongstart for Kampsporthusets medlemmer etter nyttårsbrannen på Boganes. 8. januar flyttet de inn i nye lokaler i Hinnatrekanten.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 17:33

  Full fart i Jåttåhallen

  Det er fredagskveld og ungdommer heier og jubler i Jåttåhallen. Det lukter svette, støynivået er høyt og en gjeng med jenter løper rundt og roper tikken.

  » Les hele saken

  Elevarbeid Hetland VGS

  Publisert 20.02.2018 - 17:25

  Skoleutbygging lagt på is

  Etter at prognosene for elevtallsøkningen ble endret i 2016, har politikerne kommet fram til at Jåtten skole ikke blir utvidet før tidligst 2022.

  » Les hele saken